Konkurs STODOŁA na weekend – Regulamin

Partnerzy

O inspiracji

Wygraj bezpłatny weekend dla dwojga w 2 STODOŁY chillout?
Napisz w komentarzu dlaczego voucher powinien być Twój i z kim spędziłbyś tam czas oraz polub lub zaobserwuj fanpage 2 STODOŁY chillout.
? Wygrywa najciekawszy komentarz, wybrany przez 2 STODOŁY chillout. Zwycięzcę ogłosimy 28.11.2021r. o godz. 10.00
Konkurs trwa do 26.11.2021r. do godz. 23:59.
Bądź na bieżąco! Konkursy pojawiać się będą cyklicznie ⏱
Poniżej znajdziesz kilka zdjęć tego wspaniałego miejsca, po więcej zapraszamy tutaj.

Regulamin konkursu STODOŁA na weekend

nowoczesna STODOŁA

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Home&Color Agnieszka Obłokowska z siedzibą w 72-420 Dziwnów, ul. Daglezji 100, NIP: 615 178 09 50, we współpracy z nowoczesna STODOŁA z siedzibą w 40-086 Katowice, ul. Sokolska 33/196.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a 2 STODOŁY chillout oraz nowoczesna STODOŁA na Facebook.

7. Konkurs trwa od 24.11.2021r. godz. 15:00 do 26.11.2021r. godz. 23:59.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 28.11.2021r. godz.10 za pośrednictwem fanpage’a 2 STODOŁY chillout oraz nowoczesna STODOŁA.

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: www.facbook.com/nowoczesnaSTODOLA.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na kreatywnym opisaniu dlaczego właśnie ta osoba ma wygrać konkurs oraz z kim spędziłaby pobyt.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez 2 STODOŁY chillout.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest voucher na 3-dniowy pobyt (2 noce) dla dwóch osób w 2 STODOŁY chillout.

18. Nagrodę stanowi voucher przesłany na adres email zwycięzcy.

19. Nagrodę należy zrealizować do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia zwycięzcy. Termin realizacji voucheru zostanie ustalony pomiędzy zwycięzcą a 2 STODOŁY chillout, z wyłączeniem długich weekendów, majówki, świąt i ścisłego sezonu.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych

profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: weronika@nowoczesnastodola.pl.

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – STODOŁA na weekend).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 

nowoczesna STODOŁA, z siedzibą w Katowice, ul. Sokolska 33/196.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage nowoczesna STODOŁA na Facebooku.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage nowoczesna STODOŁA.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.