Konkurs STODOŁA na weekend – Regulamin

Partnerzy

O inspiracji

Wygraj bezpłatny weekend dla dwojga w Trzy Owce ?
Do wyboru terminy: 11-13.03 lub 18-20.03 lub 25-27.03 lub 8-10.04
Napisz w komentarzu za co kochasz góry i z kim chętnie byś je odwiedził oraz polub fanpage Trzy Owce.
? Wygrywa najciekawszy komentarz, wybrany przez Trzy Owce. Zwycięzcę ogłosimy 12.12.2021r. o godz. 10.00.
Konkurs trwa do 10.12.2021 r. do godz. 23:59.
Bądź na bieżąco! Konkursy pojawiać się będą cyklicznie ⏱
ieżąco! Konkursy pojawiać się będą cyklicznie ⏱
Poniżej znajdziesz kilka zdjęć tego wspaniałego miejsca, po więcej zapraszamy tutaj.

Regulamin konkursu STODOŁA na weekend

nowoczesna STODOŁA

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma +Architektura Maciej Kubicki z siedzibą w 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 238a, NIP: 736 166 59 25 we współpracy z nowoczesna STODOŁA z siedzibą w 40-086 Katowice, ul. Sokolska 33/196.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Trzy Owce oraz nowoczesna STODOŁA na Facebook.

7. Konkurs trwa od 08.12.2021r. godz. 15:00 do 10.12.2021r. godz. 23:59.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 12.12.2021r. godz. 10:00 za pośrednictwem fanpage’a Trzy Owce oraz nowoczesna STODOŁA.

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: www.facbook.com/nowoczesnaSTODOLA.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na kreatywnym napisaniu za co kochasz góry i z kim chętnie byś je odwiedził oraz polubieniu fanpage Trzy Owce.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Trzy Owce.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest voucher na 3-dniowy pobyt (2 noce) dla dwóch osób w Trzy Owce.

18. Nagrodę stanowi voucher przesłany na adres email zwycięzcy.

19. Voucher obejmuje daty 11-13.03 LUB 18-20.03 LUB 25-27.03 LUB 8-10.04. Dokładny termin realizacji voucheru zwycięzca musi zgłosić Trzy Owce w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych

profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: weronika@nowoczesnastodola.pl.

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – STODOŁA na weekend).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest

nowoczesna STODOŁA, z siedzibą w Katowice, ul. Sokolska 33/196.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage nowoczesna STODOŁA na Facebooku.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage nowoczesna STODOŁA.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.