Konkurs STODOŁA na weekend – Regulamin

Partnerzy

O inspiracji

Zrób sobie prezent pod choinkę! Napisz komentarz i wyjedź z rodziną do Górnej Chaty ?

W komentarzu wrzuć zdjęcie swojej choinki, opisz najzabawniejszą sytuację jaka Ci się przytrafiła w święta i polub fanpage Górna Chata.

? Wygrywa najciekawszy komentarz. Zwycięzcę ogłosimy 26.12.2021r. o godz. 10.00.

Konkurs trwa do 24.12.2021 r. do godz. 23:59.

Bądź na bieżąco! Konkursy pojawiać się będą cyklicznie 

Poniżej znajdziesz kilka zdjęć tego wspaniałego miejsca, po więcej zapraszamy tutaj.

Regulamin konkursu STODOŁA na weekend

nowoczesna STODOŁA

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Katarzyna Pawłowska-Górna Górna Chata Art.&Foto, z siedzibą, 34-453 Ochotnica Górna, Os. Holina 406, NIP 967 117 15 55 we współpracy z nowoczesna STODOŁA z siedzibą w 40-086 Katowice, ul. Sokolska 33/196.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Górna Chata oraz nowoczesna STODOŁA na Facebook.

7. Konkurs trwa od 22.12.2021r. godz. 15:00 do 24.12.2021r. godz. 23:59.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 26.12.2021r. godz. 10:00 za pośrednictwem fanpage’a Górna Chata oraz nowoczesna STODOŁA.

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: www.facbook.com/nowoczesnaSTODOLA.

Zadanie konkursowe

10. W komentarzu wrzuć zdjęcie swojej choinki, opisz najzabawniejszą sytuacje jaka Ci się przytrafiła w święta i polub fanpage Górna Chata.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Górna Chata.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest voucher na 3-dniowy pobyt (2 noce) dla maksymalnie 5-ciu osób w Górna Chata

18. Nagrodę stanowi voucher przesłany na adres email zwycięzcy.

19. Voucher można zrealizować w okresie od 02.03.2022r. do 30.04.2022r. z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych i Majówki. Termin realizacji voucheru musi być uzgodniony z właścicielami Górna Chata do 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy. Po ustaleniu terminu realizacji, nie może on ulec zmianie. W razie braku możliwości odbycie pobytu można przekazać voucher innej rodzinie, np. znajomym.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych

profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: weronika@nowoczesnastodola.pl.

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – STODOŁA na weekend).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest

nowoczesna STODOŁA, z siedzibą w Katowice, ul. Sokolska 33/196.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage nowoczesna STODOŁA na Facebooku.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage nowoczesna STODOŁA.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.