Konkurs STODOŁA na weekend – Regulamin

Partnerzy

O inspiracji

Zrób coś dla siebie! Napisz komentarz i wygraj weekend w Osada Mosorny Groń – Zawoja ?

Ten obiekt to dwie całoroczne STODOŁY. Każdy z domów jest inny i ma swój klimat.

☑️ W komentarzu napisz, z jaką wyjątkową osobą udasz się na weekend do Osada Mosorny Groń – Zawoja i dlaczego to właśnie z nią chcesz odetchnąć w zaciszu Osady?
☑️ Polub także fanpage Osada Mosorny Groń – Zawoja

? Wygrywa najbardziej kreatywny komentarz. Zwycięzcę ogłosimy 10.04.2022r. o godz. 10.00.

⏱ Konkurs trwa do 8.04.2022 r. do godz. 23:59.
Zajrzyj tutaj i poznaj ten obiekt bliżej.

 

Regulamin konkursu STODOŁA na weekend

nowoczesna STODOŁA

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Osada Mosorny Groń z siedzibą w Zawoja 3300, 34-222 Zawoja, we współpracy z nowoczesna STODOŁA z siedzibą w 40-086 Katowice, ul. Sokolska 33/196.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Osada Mosorny Groń oraz nowoczesna STODOŁA na Facebook.

7. Konkurs trwa od 6.04.2022r. godz. 15:00 do 8.04.2022r. godz. 23:59.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 10.04.2022r. godz. 10:00 za pośrednictwem komentarza pod zwycięskim komentarzem oraz na fanpage Osada Mosorny Groń i nowoczesna STODOŁA na Facebook.

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: www.facbook.com/nowoczesnaSTODOLA.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na kreatywnym opisaniu, z jaką wyjątkową osobą uczestnik uda się na weekend do Osada Mosorny Groń – Zawoja i dlaczego to właśnie z nią chce odetchnąć w zaciszu Osady?

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Osada Mosorny Groń.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest voucher na 3-dniowy pobyt (2 noce) dla dwóch osób w Osada Mosorny Groń.

18. Nagrodę stanowi voucher przesłany na adres email zwycięzcy.

19. Voucher należy zrealizować w terminie do 8 miesięcy od dnia ogłoszenia zwycięzcy, z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych i Majówki. Dokładny termin realizacji voucheru powinien zostać uzgodniony i zatwierdzony przez właścicieli obiektu Osada Mosorny Groń.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych

profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: weronika@nowoczesnastodola.pl.

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – STODOŁA na weekend).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest nowoczesna STODOŁA, z siedzibą w Katowice, ul. Sokolska 33/196.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage nowoczesna STODOŁA na Facebooku.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage nowoczesna STODOŁA.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.