Ochrona przed skroplinami

O realizacji

Co ważne – membrana winna być rozłożona w linii prostej, bez fałd i zagięć. Membrany nie napinamy, nie naciągamy – rozkładamy ją w delikatnym naprężeniu umożliwiającym doklejenie kolejnej warstwy membrany układanej na niej. Na powierzchni już przymocowanej membrany rozpoczynamy układanie kontrłat – te przybijamy przez membranę do konstrukcji nośnej za pomocą gwoździ.

Prace wykonujemy od dołu, ku górze po jednej jak i po drugiej stronie połaci. Po dojściu do krawędzi szczytowej należy założyć na siebie membrany z zakładem minimum 10cm, lub przerzucić jeden bryt membrany na całej długości kalenicy, zachowując równy zakład po obu stronach. Wolną krawędź pozbawioną paska klejącego należy zespolić z membrana poniżej z zastosowaniem taśmy sytstemowej.

Zanim rozpoczniemy montaż kontrłat należy zabezpieczyć je od spodu taśma antyprzebiciową STEICO MULTI NAIL.

Taśmę rozwijamy na zadaną długość i nie napinając jej zbyt mocno doklejamy do całej płaszczyzny łaty. Zadaniem taśmy jest zachowanie dystansu pomiędzy membrana dachową a kontrłatą, doszczelnienie styku drewna z membrana, przy jednoczesnym zabezpieczeniu drewna przed bezpośrednim kontaktem z wodą, która może pojawić się na płaszczyźnie membrany dachowej. Taśmy antyprzebiciowe utrudniają owalizowanie otworów w membranach dachowych i uniemożliwiają dostanie się wody pod kontrłatę, a docelowo po gwoździu do konstrukcji nośnej dachu. Ograniczają one degradację elementów konstrukcyjnych, jak również utrudniają potencjalną degradację łączników stalowych narażonych na korozję.

Pierwszą kontrłatę nalaży zamocować po każdej ze stron dachu w sposób taki, aby przylegała ona bokiem do płaszczyzny STEICO UNIVERSAL przez membranę dachową. Nadmiar membrany należy wywinąć poza obrys ściany- na zewnątrz. Płaszczyznę membrany znajdującą się na krawędzi płyty STEICO UNIVERSAL należy skleić taśmą systemową z kontrłatą, zabezpieczając tym samym szczelinę, która powstanie na styku łata/membrana po stronie STEICO UNIVERSAL.